การออมทองคืออะไร

ออมทองคือ อะไร ออมทองคือ ?  เคยเห็นตามร้านทองที่เขียนหน …